Học hỏi không giới hạn kiến thức chuyên khoa Y
Đăng ký ngay Khoá học Combo từ vựng hoàn chỉnh Tiết kiệm tới 31%

Online Courses

A COMPREHENSIVE
COURSE OF:
MEDICAL VOCABULARY

  • student icon
   • student icon
    • student icon
     • student icon239+ học viên
      đăng ký khóa học
hero

Khóa học này dành cho ai?

[object Object]

Sinh viên chuyên
ngành Y Nha Dược

nắm vững nền tảng thuật ngữ Y khoa tiếng Anh

Y - Bác sĩ

Y - Bác sĩ

xây dựng lại vững chắc căn bản thuật ngữ Y khoa tiếng Anh

Nhân viên Y tế

Nhân viên Y tế

mong muốn cải thiện khả năng đọc các tài liệu ngành y

Kết quả nhận được sau khoá học là gì?

01

Đánh giá khả năng nắm vững của bản thân với trường từ vựng thông thường

02

Biết cách lên kế hoạch học từ vựng tuần tự với các bộ từ hiệu suất cao

03

Nắm vững hơn 800 từ vựng hàn lâm thường gặp trong y văn nhất

04

Nắm trọn hơn 650 gốc từ tiếng Hy Lạp và Latin

05

Thuộc các thuật ngữ y khoa của 13 hệ cơ quan

06

Tìm hiểu các thuật ngữ y khoa dễ bị hiểu nhầm

Chương trình học

  • Tôi sẽ học được gì từ khóa này?

  • Vì sao y văn khó hiểu?

  • Bộ từ NGSL và nguyên tắc định hướng học từ vựng
  • Cách học và luyện tập bộ từ NGSL
  • Test NGSL số 1
  • Cần làm gì tiếp theo?
  • Cùng học 2850 từ NGSL qua video

  • Bộ từ MAVL là gì?
  • Học cách học bộ từ vựng MAVL
  • Nguyên tắc học MAVL cùng Med Lang Fanatic
  • Medical Academic Vocabulary List - Full List

  • Test NGSL cuối khóa (test số 2)
  • Đề số 1

  • A message from the instructor
  • How to use this course
  • Before we begin...

  • Why it is hard to understand medical literature?
  • Euphemism (Uyển ngữ)
  • Common academic abbreviations
  • Searching for full forms using bioinformatics.org
  • Dorland's dictionary of medical acronyms and abbreviations
  • Practice: Searching full forms for abbreviations

  • Identifying Word Parts in Medical Terms
  • Practice: Identifying Word Parts in Medical Terms
  • Prefix
  • Suffix
  • [Lecture video] How to stress medical terminology

  • Flashcards: Integumentary system
  • Reading: Anatomy of integumentary system
  • Reading: Physiology of the integumentary system
  • Reading: Accessory structures
  • Practice: Integumentary system - More medical terms
  • Reading: Diseases and disorders of the integumentary system
  • Practice: Medical terms in context [3.1]
  • Practice: Medical terms in context [3.2]
  • Practice: Build the medical terms
  • Vocabulary revision - Integumentary system
  • End-of-Chapter test - Integumentary system

  • Prefixes, Suffixes, and Combining Forms in this chapter
  • [Lecture video] Anatomy & Physiology - Respiratory system
  • Reading: The Nose and its Adjacent Structures
  • Reading: Pharynx
  • Reading: Larynx
  • Practice: Respiratory system anatomy
  • Flashcards: Medical terms for the respiratory system
  • Reading: Physiology of the respiratory system
  • [Lecture video] Symptoms & Conditions - Respiratory system
  • Reading: Respiratory diseases and disorders
  • Flashcards: Some more Medical Terms
  • [Lecture video] Diagnosis & Treatment - Respiratory system
  • Practice: Drag and Drop
  • Practice: Medical terms in context [4.1]
  • Practice: Medical terms in context [4.2]
  • Practice: Medical terms in context [4.3]
  • Common Respiratory Abbreviations
  • Vocabulary revision - Respiratory system
  • End-of-Chapter test - Respiratory system

  • [Lecture video] Anatomy & Physiology - Digestive system
  • Reading: Structures of the digestive system [1]
  • Reading: Structures of the digestive system [2]
  • Reading: Structures of the digestive system [3]
  • Practice: Anatomy of digestive system
  • Reading: Functions of the digestive system
  • [Lecture video] Symptoms & Conditions - Digestive system
  • Reading: Diseases and disorders of the digestive system
  • Flashcards: Medical terms for the digestive system
  • Practice: Fill in the blanks
  • Flashcards: More medical terms for you
  • Common Digestive Abbreviations
  • Practice: Medical terms in context [5.1]
  • Practice: Medical terms in context [5.2]
  • Vocabulary revision - Digestive system
  • End-of-Chapter test - Digestive system

  • Prefixes, Suffixes, and Combining Forms in this chapter
  • [Lecture video] Anatomy & Physiology - Cardiovascular system
  • Reading: Anatomy of the heart
  • Practice: Anatomy of the heart
  • Flashcards: Cardiovascular system
  • Common cardiovascular abbreviations
  • Cardiovascular system - Some common diseases
  • Vocabulary revision - Cardiovascular system
  • End-of-Chapter test - Cardiovascular system

  • Flashcards: Nervous system medical terms
  • Reading: Anatomy of the nervous system [1]
  • Reading: Anatomy of the nervous system [2]
  • Practice: Nervous system anatomy
  • Practice: Medical terms in context [7.1]
  • Practice: Medical terms in context [7.2]
  • Practice: Medical terms in context [7.3]
  • Vocabulary revision - Nervous system
  • End-of-Chapter test - Nervous system

  • Reading: Anatomy of the urinary system
  • Practice: Anatomy of urinary system
  • Reading: Physiology of the Urinary system
  • Flashcards: Urinary system medical terms
  • Flashcards: More medical terms - Urinary system
  • Urinary system abbreviations
  • Reading: Procedures and Testing - Urinary system
  • Practice: Medical terms in context [8.1]
  • Practice: Medical terms in context [8.2]
  • Vocabulary revision: Urinary system
  • End-of-Chapter test - Urinary system

  • Flashcards: Male Reproductive Medical Terms
  • Reading: Anatomy of the Male Reproductive System
  • Reading: Physiology of the Male Reproductive System
  • Practice: Anatomy of the male reproductive system
  • Flashcards: More terms about male reproductive system
  • Common Male Reproductive System Abbreviations
  • Reading: Common diseases of the male reproductive system
  • Flashcards: Medical terms for the Female Reproductive System
  • Reading: Anatomy of the female reproductive system
  • Reading: Physiology (Function) of the Female Reproductive System
  • Practice: Anatomy of the female reproductive system
  • Flashcards: More terms about the female reproductive system
  • Female Reproductive System Medical Abbreviations
  • Practice: Medical terms in context [9.1]
  • Practice: Medical terms in context [9.2]
  • Practice: Medical terms in context [9.3]
  • Practice: Medical terms in context [9.4]
  • Vocabulary revision: Male reproductive system
  • Vocabulary revision: Female reproductive system
  • End-of-Chapter test: Male reproductive system
  • End-of-Chapter test: Female reproductive system

  • Reading: Anatomy of the skeletal system
  • Reading: The appendicular skeleton
  • Practice: Anatomy of the Musculoskeletal System
  • Reading: Muscular system
  • Practice: Muscular system medical terms
  • Reading: Physiology of the skeletal system
  • Practice: Musculoskeletal System Movement Terms
  • Flashcards: Medical terms for the musculoskeletal system
  • Practice: Medical terms in context [10.1]
  • Practice: Medical terms in context [10.2]
  • Practice: Medical terms in context [10.3]
  • Vocabulary revision - Musculoskeletal system
  • Common musculoskeletal abbreviations
  • End-of-Chapter test - Musculoskeletal system

  • Reading: Anatomy and physiology of lymphatic and Immune system [1]
  • Reading: Anatomy and physiology of lymphatic and Immune system [2]
  • Practice: Lymphatic system anatomy
  • Flashcards: Lymphatic and Immune Systems Medical Terms
  • Flashcards: Some more medical terms
  • Lymphatic and Immune System Abbreviations
  • Practice: Medical terms in context [11.1]
  • Practice: Medical terms in context [11.2]
  • Practice: Medical terms in context [11.3]
  • Vocabulary revision: Lymphatic system and Immune system
  • End-of-Chapter test: Lymphatic and Immune system

  • Flashcards: Endocrine system
  • Reading: Anatomy of endocrine system
  • Practice: Anatomy of endocrine system
  • Reading: Physiology of endocrine system
  • Common Endocrine System Abbreviations
  • Reading: Some common diseases - Endocrine system
  • Practice: Medical terms in context [12.1]
  • Practice: Medical terms in context [12.2]
  • Vocabulary revision: Endocrine system
  • End-of-Chapter test: Endocrine system

  • Dorland's illustrated medical dictionary
  • More resources for you
  • [Reading] How to interpret the meaning of medical terms

  • A message from the instructor
  • About this course
  • Learning how to learn

  • Getting started...
  • [Video] Target words in Group 1
  • 1.1. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz
  • Exercise: Synonym
  • 1.2 Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [2]
  • Word families
  • Exercise: Word family
  • Exercise: Vocabulary focus
  • Revision: Flashcards

  • Getting started...
  • [Video] Target words in Group 2
  • 2.1. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz
  • Exercise: Synonym
  • 2.2. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz
  • Exercise: Vocabulary focus
  • 2.3. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz
  • Word families
  • Exercise: Word family
  • Exercise: Collocations
  • 2.4. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz
  • Exercise: Synonym
  • Word families
  • Exercise: Word family
  • Exercise: Vocabulary focus
  • Revision: Flashcards [1]
  • Revision: Flashcards [2]

  • Getting started...
  • 3.1. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz
  • Exercise: Synonym
  • Word families
  • Exercise: Word family
  • 3.2. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz
  • Exercise: Vocabulary focus
  • 3.3. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz
  • Exercise: Collocation
  • Exercise: Vocabulary focus
  • 3.4. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz
  • Exercise: Synonym
  • Exercise: Collocation
  • Review
  • Revision: Flashcards [1]
  • Revision: Flashcards [2]

  • Getting started...
  • 4.1. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [1]
  • Exercise: Synonym
  • 4.2. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [2]
  • Exercise: Vocabulary focus
  • 4.3. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [3]
  • Exercise: Collocations
  • 4.4. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [4]
  • Exercise: Collocations
  • 4.5. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [5]
  • Word families
  • Exercise: Word family
  • Review
  • Ôn tập từ vựng: Flashcards [1]
  • Ôn tập từ vựng: Flashcards [2]

  • Getting started...
  • [Video] Target words in Group 5
  • 5.1. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [1]
  • Exercise: Vocabulary focus
  • 5.2. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [2]
  • Word families
  • Exercise: Word family
  • Exercise: Synonym
  • Exercise: Collocations
  • Review
  • Revision: Flashcards

  • Getting started...
  • [Video] Target words in Group 6
  • 6.1. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [1]
  • Exercise: Synonym
  • Exercise: Collocations
  • 6.2. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [2]
  • Word families
  • Exercise: Word family
  • 6.3. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [3]
  • Exercise: Synonyms
  • Word families
  • Exercise: Word family
  • Exercise: Collocations
  • Review
  • Ôn tập từ vựng: Flashcards

  • Getting started...
  • [Video] Target words in Group 7
  • 7.1. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [1]
  • Exercise: Vocabulary focus
  • 7.2. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [2]
  • Exercise: Synonym
  • 7.3. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [3]
  • Word families
  • Exercise: Word family
  • Exercise: Collocations
  • Review
  • Revision: Flashcards

  • Getting started...
  • [Video] Target words in Group 8
  • 8.1. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz
  • Word families
  • Exercise: Word family
  • 8.2. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz
  • Exercise: Synonym
  • 8.3. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz
  • Exercise: Synonym
  • Exercise: Vocabulary focus
  • 8.4. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz
  • Exercise: Synonym
  • Word families
  • Exercise: Word family
  • Review
  • Revision: Flashcards [1]
  • Revision: Flashcards [2]

  • Getting started...
  • 9.1. Reading text
  • Exercise: Synonym
  • Vocabulary knowledge quiz [1]
  • Word families
  • Exercise: Word family
  • 9.2. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [2]
  • Exercise: Synonym
  • Exercise: Collocations
  • 9.3. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [3]
  • Word families
  • Exercise: Word family
  • Exercise: Collocations
  • 9.4. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [4]
  • Exercise: Collocations
  • Review
  • Revision: Flashcards [1]
  • Revision: Flashcards [2]

  • Getting started...
  • 10.1. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [1]
  • Exercise: Synonym
  • Exercise: Vocabulary focus
  • 10.2. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [2]
  • Word families
  • Exercise: Word family
  • 10.3. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [3]
  • Exercise: Collocations
  • 10.4. Reading text
  • Vocabulary knowledge quiz [4]
  • Word families
  • Exercise: Word family
  • Review
  • Revision: Flashcards [1]
  • Revision: Flashcards [2]

  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 5
  • Exercise 6
  • Exercise 7
  • Exercise 8
  • Exercise 9
  • Exercise 10
  • Exercise 11
  • Exercise 12
  • Exercise 13
  • Exercise 14
  • Exercise 15
  • Exercise 16
  • Exercise 17
  • Exercise 18
  • Exercise 19
  • Exercise 20
  • Exercise 21
  • Exercise 22
  • Exercise 23
  • Exercise 24
  • Exercise 25
banner

Giảng viên của bạn là ai?

instructor

 • Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý chất lượng Jio Health
 • Founder của Med Lang Fanatic
 • Giảng viên kỹ năng giao tiếp trong y khoa, được đào tạo theo chương trình của ACH Hoa Kỳ
 • Tổ chức các khóa học tiếng Anh tại Đại học Y Dược TPHCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, và tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM
instructor

 • Thủ khoa khóa luận bác sĩ nội trú chuyên ngành Mắt 2022
 • Học bổng toàn phần Lancaster Course của Đại học Harvard 2022
 • Giảng viên Anh văn y khoa trong các chương trình hợp tác MEC-UMP (2018 - 2021) tại Đại học Y dược và MEDSPACE (2021) tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
 • Giảng viên tiếng Anh tại Jio Health.
instructor

 • Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hạng Summa Cum Laude với GPA 4.67/5 tại đại học Debrecen, Hungary
 • Cựu phó chủ tịch hội sinh viên Việt Nam tại Debrecen, Hungary

Học phí

Khóa Riêng Lẻ
Medical Academic Vocabulary List3.650.000đ
Medical Terminology1.690.000đ
How to Learn Medical TerminologyAdd on
Combo 3 khóa5.340.000đ
4.340.000đ
Tiết kiệm 1 triệu lận á, MUA NGAY nha

Các câu hỏi thường gặp

Học viên sẽ được tham gia Community của lớp học để trao đổi với giảng viên hướng dẫn. Ngoài ra, Med Lang Fanatic còn để nút 'Discussions' tại mỗi bài của khóa học để học viên có thể trao đổi thêm hoặc gửi thắc mắc. Tất cả học viên của khóa học đều có thể thấy phần nội dung thảo luận này.

Bạn cần điền đầy đủ thông tin trong form đăng ký và chuyển khoản học phí để hoàn tất đăng ký.

Các khóa học của Med Lang Fanatic hướng đến việc thành thạo các kỹ năng có thể ứng dụng trong công việc và cuộc sống. Do đó, việc bạn có thể ứng dụng được các kiến thức đã học sẽ là bảo chứng tuyệt vời nhất. Tuy vậy, Med Lang Fanatic vẫn có chứng nhận tham gia khóa học dành cho các học viên hoàn tất 100% khóa học vào cuối khóa, để học viên vẫn có thể lưu giữ kỷ niệm đẹp về khoảng thời gian đồng hành cùng Med Lang Fanatic.

standing doctor