Thư viện đề thi

Nhằm cải thiện khả năng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp trong Y khoa

MT 18 | Đề thi Medical Terminology (18)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 17 | Đề thi Medical Terminology (17)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 16 | Đề thi Medical Terminology (16)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 15 | Đề thi Medical Terminology (15)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 14 | Đề thi Medical Terminology (14)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 13 | Đề thi Medical Terminology (13)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 12 | Đề thi Medical Terminology (12)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 11 | Đề thi Medical Terminology (11)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 10 | Đề thi Medical Terminology (10)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 18 | Đề thi Medical Terminology (18)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 17 | Đề thi Medical Terminology (17)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 16 | Đề thi Medical Terminology (16)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 15 | Đề thi Medical Terminology (15)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 14 | Đề thi Medical Terminology (14)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 13 | Đề thi Medical Terminology (13)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 12 | Đề thi Medical Terminology (12)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 11 | Đề thi Medical Terminology (11)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 10 | Đề thi Medical Terminology (10)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 18 | Đề thi Medical Terminology (18)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 17 | Đề thi Medical Terminology (17)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 16 | Đề thi Medical Terminology (16)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 15 | Đề thi Medical Terminology (15)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 14 | Đề thi Medical Terminology (14)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 13 | Đề thi Medical Terminology (13)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 12 | Đề thi Medical Terminology (12)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 11 | Đề thi Medical Terminology (11)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 10 | Đề thi Medical Terminology (10)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 18 | Đề thi Medical Terminology (18)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 17 | Đề thi Medical Terminology (17)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 16 | Đề thi Medical Terminology (16)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 15 | Đề thi Medical Terminology (15)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 14 | Đề thi Medical Terminology (14)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 13 | Đề thi Medical Terminology (13)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 12 | Đề thi Medical Terminology (12)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 11 | Đề thi Medical Terminology (11)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 10 | Đề thi Medical Terminology (10)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 18 | Đề thi Medical Terminology (18)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 17 | Đề thi Medical Terminology (17)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 16 | Đề thi Medical Terminology (16)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 15 | Đề thi Medical Terminology (15)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 14 | Đề thi Medical Terminology (14)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 13 | Đề thi Medical Terminology (13)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 12 | Đề thi Medical Terminology (12)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 11 | Đề thi Medical Terminology (11)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

MT 10 | Đề thi Medical Terminology (10)

Thời gian: 12 phút

Câu hỏi: 25 câu

Đăng ký nhận tài liệu
tiếng Anh Y khoa!